Бързи 
Връзки
Ok
ПРЕСЦЕНТЪР
Новини
Съобщения по дела
Контакти с пресслужба
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Обяви
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
Съобщения по дела
 Окръжен съд - гр. Кюстендил    За стажант-юристите  
 ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАЖАНТ-ЮРИСТИТЕ

УВАЖАЕМИ СТАЖАНТ-ЮРИСТИ,
ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, С КОЯТО СЕ НАДЯВАМЕ ДА ВИ БЪДЕМ МАКСИМАЛНО ПОЛЕЗНИ:

ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА СТАЖ в Министерство на правосъдието се представят следните документи:
- писмено заявление с посочени три имена, ЕГН, /съответно личния номер на чужденец/, постоянния си адрес
- уверение-оригинал или нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността “Право”
- свидетелство за съдимост
- копие от документ за самоличност
- копие от удостоверение за пребиваване – за гражданите на друга държава-членка на ЕС
СТАЖЪТ се смята за приключен, ако стажантската книжка е надлежно заверена от съответния съд, прокуратура, окръжен следствен отдел, адвокат и нотариус. След приключване на стажа, стажант-юристът полага изпит за придобиване на юридическа правоспособност.
ВЪВ ВРЪЗКА с горното и с цел създаване на своевременна и стройна организация при провеждане на законоустановения 6-месечен юридически стаж и за спазване на законния срок за изготвяне на списъците на допуснатите и недопуснатите до изпит за придобиване на юридическа правоспособност е необходимо:
ДОКУМЕНТИТЕ за провеждане стажа на стажант-юристите се подават в деловодството на МП най-късно до 10-то число на месеца, предшестващ постъпването на стажант-юриста в съответния окръжен съд.
ЗАЯВЛЕНИЯТА за явяване на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, ведно с надлежно заверена стажантска книжка, копие от акт за встъпване и акт за напускане от длъжност се подават чрез председателя на окръжния съд в
указаните срокове.

      

Важно съобщение за стажант-юристите, които следва да започнат стаж в Окръжен съд-Кюстендил

В началото на всеки месец, следващ подаването на документите за стаж в Министерство на правосъдието, всеки стажант-юрист проверява на служебен телефон 078/55-04-68 при г-жа Манова, дали заповедта за провеждане на 6-месечния стаж е постъпила в Окръжен съд – Кюстендил.Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР