Бързи 
Връзки
Ok
ПРЕСЦЕНТЪР
Новини
Съобщения по дела
Контакти с пресслужба
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Обяви
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
Съобщения по дела
 Окръжен съд - гр. Кюстендил    Съдебни заседатели  
 Съдебни заседатели

Списък на съдебните заседатели към Окръжен съд - Кюстендил, положили клетва на 18.12.2017 г. с мандат 18.12.2017 г. - 18.12.2021 г.

 19.12.2017 г.

КЛЕТВА НА НОВОИЗБРАНИТЕ СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

На 18.12.2017 г. бе проведено общо събрание на съдиите от Окръжен съд - Кюстендил, на което положиха клетва новоизбраните  съдебните заседатели при Окръжен съд - Кюстендил, мандат 2017-2021 г.  След полагането на клетвата бе проведено начално обучение, финансирано от НИП, с лектор съдия  Пенка Братанова - зам. адм. ръководител на Окръжен съд - Кюстендил.

Снимки:

Общо събрание

Обръщение от Председателя - съдия Мирослав Начев

Клетва

-------------------------------------

ОБЯВА от 15.06.2017 г.

Публикувана е електронна версия на „Наръчник на съдебния заседател”, с вградени чрез хипервръзки нормативни текстове.
Съдържанието е съобразено с действащото законодателство към 1.06.2017 г.
Наръчникът може да бъде изтеглен от тук >>>

ОБЯВА от 30.09.2016 г.

Чл.68, ал.3СВ
 Кандидатите за съдебни заседатели подават в общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата; Примерна бланка за автобиография
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
6. мотивационно писмо;
7. писмено съгласие;
8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3; Образец на декларация по чл.67, ал.3 от ЗСВ
9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност,, ако са родени преди 16 юли 1973 г. Заявление

Забележка: Документът по т.9 се издава от Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА. За целта трябва да полълните заявление, което може да свалите от линка по-горе или от сайта на комисията http://comdos.bg и да го изпратите с препоръчано писмо на адреса, посочен в заявлението (гр.София, ул. "Врабча" 1). В едномесечен срок ще получите отговор. За издаване на документа не се дължи такса. 

Извадка от Закона за съдебната власт: Раздел II  Съдебните заседатели

Вътрешни правила за работата на съдебните заседатели при Окръжен съд-Кюстендил

Вътрешни правила за определяне на основни и резервни  съдебни заседатели по реда на чл.72, ал.2 от ЗСВ в Окръжен съд-КюстендилКюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР