Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Съобщения
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
 Окръжен съд - гр. Кюстендил    Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес  
 

Прессъобщение от 21.11.2017 г. на Кюстендилски окръжен съд във връзка с коментари на Кмета на Община Кюстендил в централни медии

Във връзка с коментари на Кмета на Община Кюстендил в централни медии по повод на  т.д. № 58/2012г. по описа на КнОС, Кюстендилския окръжен съд намира за необходимо да уточни следното:
 Т.д.№ 58/2012г. е образувано по искова молба на „Люко – Ко“ ООД гр.София и „Стройпроект“ ООД гр.Силистра като съдружници  в „Консорциум за инженерингови проекти и строителство“ срещу Община Кюстендил за заплащане на  суми, претендирани като обезщетение за допълнително извършени СМР, осъществени извън предмета на договора, сключен между страните на 29.12.2009г. на подобект „Възстановяване на общински път с.Сажденик“.
 Искът е уважен от КнОС с решение от 07.07.2015г. частично, като прието, че присъдената  сума се дължи не на договорно основание, а на основание на института на неоснователното обогатяване.
 С решение на САС от 21.07.2017г. по т.д.№ 133/2016г. е прието, че допълнителните СМР не са били  предвидени в момента на сключване на договора, но без тях е било невъзможно приемането в експлоатация на обекта. Решението е КнОС е отменено частично по отношение на  размера на присъденото обезщетение.
   С определение на ВКС от  по т.д. № 1248/17г., I ТО решението на САС не е  допуснато до касационно обжалване. Коментирана е  клаузата на чл.3.2 от договора и е подчертано, че тя е неотносима при  осъществяване на работи,  които не са възложени по реда на ЗОП, каквито са процесните.
 Институтът на неоснователното обогатяване е регламентиран в чл.55-59 ЗЗД и е приложим за всички гражданскоправни субекти в Република България.

В приложените по-долу файлове са решенията на всички съдебни инстанции, имащи отношение към казуса:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Делото  "Карастоянови"

31.01.2018 г.
На 31.01.2018 г. в Окръжен съд - Кюстендил се проведе съдебно заседание по нохд 71/2016 г. - делото срещу лицата Николай Владимиров Карастоянов, Владимир Николов Карастоянов и Иван Владимиров Карастоянов, всички от град Дупница. 

Следващoтo съдебнo заседаниe e насроченo за 19.02.2018 г. от 10.00 часа в четвърта съдебна зала.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Делото за отнемане имуществото на "Братя Галеви"

 13.12.2017 г.
На 13.12.2017г. в Окръжен съд - Кюстендил се проведе съдебно заседание по гр.д. 528/2012 г. /Делото за отнемане имуществото на братя Галеви/.

Следващото съдебно заседание по делото е насрочено за 16.05.2018 г. от 12.00 часа в четвърта съдебна зала.Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР