Бързи 
Връзки
Ok
ПРЕСЦЕНТЪР
Новини
Съобщения по дела
Контакти с пресслужба
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Обяви
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
Съобщения по дела
 Указания за потребителите  
 Указания за потребителите, относно начина за достъп до публикуваните съдебни актове

В лявото меню на екрана има следните линкове:

 

  • график на съдебните заседания, където можете да направите справка за делата, предстоящи за разглеждане;
  • постановени съдебни актове, където можете да направите справка за свършените дела;
  • влезли в законна сила актове, където можете да направите справка за делата, които са влезли в законна сила.

 

Самите справки представляват таблици, в които информацията е подредена по години и месеци, като след отварянето им, търсенето в тях става със стандартните за съответния браузер средства.
 
 
ВЕЧЕ Е ДОСТЪПЕН ЦЕНТРАЛНИЯТ САЙТ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА СЪДИЛИЩАТА В ИНТЕРНЕТ НА АДРЕС:  http://legalacts.justice.bg
 
Там също можете да направите справка за публикуваните съдебни актове на съответен съд.Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР