Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Съобщения
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
 Съобщения  
 Съобщения

 15.05.2015 г.

          Окръжен съд - Кюстендил прекрати  процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот състоящ се от 8 кв.м за банков офис - на партерния етаж в Съдебната палата на ул. ”Гороцветна„ № 31 в гр.Кюстендил, поради липса на кандидати.

        - Заповед

        - Протокол

26 февруари 2015 година „ ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в ОКРЪЖЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ

 Окръжен съд - Кюстендил организира „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ", който ще се проведе на 26.02.2015 година /четвъртък/ от 10.00 часа до 16.00 часа в сградата на съда, намираща се на ул. „Гороцветна" № 31.
 В Деня на отворените врати, каним граждани и журналисти да посетят Съдебната палата и да се запознаят с  възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация, с организацията на работа на съдиите и съдебните служители. На разположение на всички посетители ще бъдат информационни материали и брошури.
През този ден  ще бъде осигурен достъп до деловодствата на съда – фирмено, наказателно и гражданско, служба „Архив” и съдебните зали № 3 и 4.
 По желание може да се присъства на провежданите за деня съдебни процеси в присъствието на представители на Окръжна прокуратура - Кюстендил, адвокати и съдебни заседатели.
 Надяваме се с провеждането на проект: „Ден на отворените врати” в Окръжен съд гр. Кюстендил да допринесем за повишаване на правната култура на гражданите,  постигане на по-добра информираност и за изграждане на доверие в работата на съдебната система.

 29.01.2015 г.

            На 28.01.2015 г. в сградата на Окръжен съд – гр. Кюстендил беше проведен симулиран процес с участието на ученици от 10-тите класове на Езикова гимназия „Д-р Петър Берон” – гр. Кюстендил.

            Мероприятието се осъществява по повод Пилотна образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, организирана от Висшия съдебен съвет (ВСС) и Министерството на образованието и науката (МОН).

            Учениците влязоха в ролята на  участници в учебно наказателно дело от общ характер (съдия, съдебни заседатели, прокурор, защитник, подсъдим, родители на подсъдимия, свидетели и вещи лица). Предметът на делото касаеше обвинение за причиняване на средна телесна повреда, с подсъдим и пострадал – непълнолетни лица. Като процесът включваше разиграване на всички етапи, които обхваща съдебното заседание пред първоинстанционния съд, съобразно Наказателно-процесуалния кодекс на Република България, а именно – „Действия по даване ход на делото”, „Съдебно следствие”, „Съдебни прения”, „Последна дума на подсъдимия” и „Постановяване на присъда”.

            Симулираният процес е последният етап от пилотната образователна програма на ВСС и МОН. Като преди това съдия Йоланда Цекова и младши съдия Андрей Николов от Окръжен съд – гр. Кюстендил и прокурор Марияна Сиракова от Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил на 29 октомври, 26 ноември и 17 декември през 2014 г. изнесоха пред учениците от 10-тите класове на Езиковата гимназия лекции, свързани със структурата, организацията и функционирането на съдебната власт, основните клонове на правото, представянето на професиите съдия, прокурор и следовател, непълнолетните лица като жертви и извършители на престъпления, защитата на правата на човека, достъпа до правосъдие и информация за работата на органите на съдебната власт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.11.2014 г.

На 29.10.2014 г. съдия Йоланда Цекова от Окръжен съд гр.Кюстендил, изнесе лекция пред учениците от 10-тите класове на ЕГ "Д-р Петър Берон" по Пилотна образователна програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.", която се организира от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

 - Лекция

 - Приложение 1

 - Приложение 2

 - Приложение 3

 - Приложение 4

 - Приложение 5

18 МАРТ 2014 ГОДИНА - ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

Окръжен съд - Кюстендил организира вече традиционния „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ", който се проведе на 18.03.2014 година /вторник/ в сградата на съда, намираща се на ул. „Гороцветна" № 31.

В Деня на отворените врати, бяха поканени граждани и журналисти да посетят Съдебната палата и да се запознаят с  възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация, с организацията на работа на съдиите и съдебните служители.

През целият ден  беше осигурен достъп до деловодствата на съда – фирмено, наказателно и гражданско, служба „Архив” и съдебните зали № 3 и 4.

По желание можеше да се присъства на провежданите за деня съдебни процеси в присъствието на представители на Окръжна прокуратура - Кюстендил, адвокати и съдебни заседатели.

На поканата на съда се отзоваха ученици от I ОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Кюстендил. Учениците посетиха една от залите на съда, където съдия Савова –Зам. председател на КОС и младши съдия Андрей Николов запознаха учениците с работата на съда, начина на водене на съдебен процес, образуване на съдебни дела и др. Учениците изслушаха с голям интерес представянето и след това имаха много въпроси, касаещи работата на съдиите, разпита на свидетели, видовете дела и други въпроси, които предизвикаха интерес у тях. След срещата останахме с взаимно удовлетворение, от една страна ние, че расте доста умно и любознателно младо поколение, от друга страна те се докоснаха до работата на една институция, за която само са слушали или чели. Много впечатлени останаха след предложението на съдиите, желаещите ученици да заемат местата на всички участници в съдебния процес. Похвален бе и фактът, че макар и в 7 клас имаше вече професионално ориентирани деца, които изразиха своето желание да се насочат към професията на юриста.

Надяваме се с провеждането на проект: „Ден на отворените врати” в Окръжен съд гр. Кюстендил да допринесем за повишаване на правната култура на гражданите, постигане на по-добра информираност и за изграждане на доверие в работата на съдебната система.
----------------------------------

Окръжен съд - Кюстендил стартира нова услуга: Изпращане на съобщения и призовки, чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК. Повече информация може да намерите в меню "Вътрешни правила" .

     

----------------------------------

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИТЕ ЛИЦА!!!

Напомняме Ви, че съгласно чл.20, ал.1 от Наредба №1 от 16.01.2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, крайният срок за подаване на документи за вписване в списъка на нови вещи лица беше 30.09.2013 г.

-------------------------------------

 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОС - 27.03.2013 Г.

Във връзка с организираните на 18.03.2013г. и на 27.03.2013г. пред сградата на съдебната палата в Кюстендил  протести по повод висящи граждански дела, разглеждани  в Районен и Окръжен съд Кюстендил, становището на Окръжен съд Кюстендил  е следното:

Организираните протести пред сградата на Съдебната палата в Кюстендил по повод висящи спорове между равнопоставени гражданскоправни субекти приемаме за недопустим извънпроцесуален натиск за решаване на спорове. Съгласно Конституцията на РБ и ЗСВ съдът  упражнява правомощията и взема решенията си единствено на основата на закона и вътрешното си убеждение, като същевременно  е длъжен да  третира  по еднакъв начин всички участници в процеса. КОС уважава  достойнството на всеки човек и не допуска предубеждение или предразсъдъци въз основа на религиозна, етническа и  политическа принадлежност към участниците в процеса. Същевременно КОС напомня, че продължава да отстоява своята безпристрастност и в случаите на създадени в обществото силни настроения на симпатия или антипатия към участници във висящо пред него производство. Средството за това е едно- да се решават казусите единствено въз основа на фактите и закона, чрез предоставяне на равни права на всички участници в процеса. Аргументите в полза на една или друга кауза следва да се излагат в публичния процес в съдебната зала. Потребността на обществото да научи развоя на определен казус е обезпечена от Окръжен съд Кюстендил  чрез прозрачността в действията на съда, която е  гаранция за справедливостта на взетите от него решения.Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР