Бързи 
Връзки
Ok
ПРЕСЦЕНТЪР
Новини
Съобщения по дела
Контакти с пресслужба
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Обяви
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
Съобщения по дела
 Обяви  
 Съобщения

26.03.2019 г.

ЗАПОВЕД ЗА СПЕЧЕЛИЛ  ТЪРГА С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С ОБЕКТ: част от имот състоящ се от 1 кв.м. за самопродаваща машина за горещи напитки виж тук>>

 

 

 


 

29.01.2019 г.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С ОБЕКТ: част от имот състоящ се от 1 кв.м. за самопродаваща машина за горещи напитки виж тук>>

 


 

31.01.2019 г.

С решение на ВСС по протокол 2/24.01.2018 г. е утвърден  бюджета на Окръжен съд - Кюстендил

Бюджет>>

 


 

 

15.02.2018 г.

С решение на ВСС по протокол 2/25.01.2018 г. е утвърден  бюджета на Окръжен съд - Кюстендил

Бюджет>> 


 

03.01.2018 г. 

         Във връзка с измененията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ бр.74/20.09.2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) и преминаването на регистрацията на ЮЛНЦ от съдилищата към Агенция по вписванията, както и писмо от Изпълнителния директор на Агенция по вписванията с изх. № 92-00-2/14.12.2017 г., реда за обслужване на юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Окръжен съд – Кюстендил се променя съгласно Заповед № РД-13-758/29.12.2017 г. на Председателя на съда.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР