Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Съобщения
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
 Окръжен съд - гр. Кюстендил    Вещи лица  
 Вещи лица

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл.401, ал.1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния и административния съд - Кюстендил, за 2018 година /обн. в ДВ бр.92 от 17.11.2017г./

За съдебен район на окръжен и административен съд Кюстендил

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Необходими документи за включване на нови експерти в списъка с вещи лица при Кюстендилски съдебен район

1. Зявление

2. Декларация-съгласие

3. Декларация по чл.7, т.3, т.4 и т.5, във връзка с чл.11, т.6 и т.9 от Наредба 2/29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица /обн., ДВ, бр.50 от 03.07.2015 г,/

4. Справка за вещо лице

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРАКТИЧЕСКО ПОМАГАЛО ЗА ВЕЩИ ЛИЦА И КАНДИДАТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

Помагалото е разработено по проект "Подобряване работата на вещите лица-способ за намаляване забавянето на делата."Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР