Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Съобщения
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
 Окръжен съд - гр. Кюстендил    Вещи лица  
 Вещи лица

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ВЕЩИТЕ ЛИЦА, ВПИСАНИ В СПИСЪКА КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

Във връзка с измененията в Наредба № 2/29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, изменена и допълнена в ДВ бр. 82/05.10.2018 г. Ви уведомяваме, че следва да представите в срок до 30.09.2019 г. ново заявление в което да посочите в кой подклас да бъдете вписани в зависимост от притежаваните сертификати. /виж Наредбата клас – 10 – „Оценителни експертизи“/ и въведената промяна в клас 5.8 – „Съдебнооценителска-автотехническа експертиза“; в клас 2 „Съдебномедицински експертизи“ и клас 7.4. „Съдебна химико-токсилогична /токсикохимична/ експертиза./

На основание чл. 7 ал.2 т.6 от Наредба № 2/29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, изменена и допълнена в ДВ бр. 82/05.10.2018 г. за притежаваните диплома, свидетелство, удостоверение, сертификат, лиценз или друг документ, трябва да бъде издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява наличието на съответната квалификация или правоспособност.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл.401, ал.1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Кюстендил, за 2019 година /обн. в ДВ бр.9 от 29.01.2019 г./

За съдебен район на Окръжен и Административен съд Кюстендил вижте тук>>>

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Необходими документи за включване на нови експерти в списъка с вещи лица при Кюстендилски съдебен район

1. Зявление

2. Декларация-съгласие

3. Декларация по чл.7, т.3, т.4 и т.5, във връзка с чл.11, т.6 и т.9 от Наредба 2/29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица /обн., ДВ, бр.50 от 03.07.2015 г,/

4. Справка за вещо лице

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРАКТИЧЕСКО ПОМАГАЛО ЗА ВЕЩИ ЛИЦА И КАНДИДАТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

Помагалото е разработено по проект "Подобряване работата на вещите лица-способ за намаляване забавянето на делата."Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР