Бързи 
Връзки
Ok
ПРЕСЦЕНТЪР
Новини
Съобщения по дела
Контакти с пресслужба
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Обяви
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
Съобщения по дела
 Окръжен съд - гр. Кюстендил    Бланки и формуляри  
 

ОБЩО ДЕЛОВОДСТВО:

заявление за издаване на удостоверение за несъстоятелност - НОВО!

заявление за издаване на заверен препис

заявление за издаване на незаверен препис

заявление за връщане на документи

заявление за връщане на парична гаранция

заявление за издаване на изпълнителен лист

заявление за издаване на съдебно удостоверение

заявление за издаване на удостоверение за липса на заведени дела

заявление за освобождаване от такси по дело

ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ:

заявление за издаване на удостоверение за актуално състояние - НОВО!

заявление за издаване на удостоверение за ликвидация /за сдружения с нестопанска цел/- НОВО!

заявление за издаване на препис по фирмено делоКюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР