Бързи 
Връзки
Ok
ПРЕСЦЕНТЪР
Новини
Съобщения по дела
Контакти с пресслужба
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Обяви
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
Съобщения по дела
 Районен съд - гр.Кюстендил  
 

Районен съд Кюстендил

http://krs-bg.eu или http://krs-bg.org


Адм. ръководител: Мая Миленкова, тел. +359 78 550781

Администрация : тел. +359 78 550790, e-mail: krs@krs-bg.eu

Регистратура : тел. +359 78 550789

Бюро "Съдимост" : тел. +359 78 550796

 ОБСЛУЖВАЩА БАНКА :

             “Интернешънъл АСЕТ БАНК ” АД  - клон Кюстендил

                          гр.Кюстендил

                          бул.”България” 17

 

гаранции, вещи лица, съдебен изпълнител :

             IBAN:               BG63IABG74903300748700

             BIC код:          IABGBGSF

 

такси, удостоверения, глоби :

             IBAN:               BG45IABG74903100748701

             BIC код:          IABGBGSF

 

 

 

 

 

 

 Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР