Бързи 
Връзки
Ok
ПРЕСЦЕНТЪР
Новини
Съобщения по дела
Контакти с пресслужба
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Обяви
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
Съобщения по дела
 Окръжен съд - гр. Кюстендил    График на съдебните заседания  
 

Разпределението на делата и преписките между съдиите в Окръжен съд гр.Кюстендил се извършва от Председателя или посочен от него в изрична заповед Зам.председател за периода на отсъствие,  съобразно  поредността  на постъпването им  и при спазване принципа на случаен подбор чрез електронно разпределение посредством софтуера "Централизирана система за случайно разпределение на дела" на фирмата "Смартсистемс".  Новата програмата за разпределение на дела е внедрена и се използва от 01.10.2015 г.

Моля, изберете вид справка:

Насрочени търговски дела

Насрочени граждански дела

Насрочени наказателни дела

 

 ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените дела предстоят за разглеждане от съдебните  състави и към настоящия момент се касае само за обвинения към подсъдимите. Съгласно чл.16, НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, в която се установява противното.

                          Делата могат да бъдат пренасрочвани за друга дата. Публикуването на списъците се извършва в началото и в средата на месеца.
Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР