Бързи 
Връзки
Ok
ПРЕСЦЕНТЪР
Новини
Съобщения по дела
Контакти с пресслужба
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Обяви
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
Съобщения по дела
 Окръжен съд - гр. Кюстендил    Служби/Съдебна администрация  
 Служби/съдебна администрация в ОС Кюстендил

Съдебен администратор - III етаж, ст.4, тел. 078/55-04-65; e-mail: zalabachka@kos-bg.eu

Организира и ръководи съдебните служби; отговаря за управлението на административната дейност на съда; контролира спазването на трудовата дисцллина; оценява работата на съдебните служители; организира връзките с други органи и институции и предоставянето на информация на медиите и обществеността. Подрежда и съхранява всички документи, постъпващи в съда и изходящи от него, които не се отнасят до образувани дела, като ги подрежда в папки съгласно ПАС.

Гл.счетоводител - ІІ етаж, ниско тяло, ст. 6, тел. 078/55-04-59; e-mail: gkenova@kos-bg.eu

Анализира финансовото състояние на съда. Отговаря за законосъобразността и целесъобразността на извършените разходи. Осъществява дейността по контировката на първичните счетоводни документи, определя реда за документооборота на счетоводните книжа – съставяне, оформяне, съхранение в съответствие с изискванията на действащите нармативни актове, извършва счетоводни операции, изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на съда. Изготвя удостоверения и служебни бележки за предходната година по изплатените възнаграждения на съдебните заседатели, вещите лица и служебните защитници.

Касиер - ІІ етаж, ниско тяло, ст. 11, тел. 078/55-04-62; e-mail: dnikolova@kos-bg.eu

Изготвя ведомост и всички платежни документи във връзка с изплащане на трудовите възнаграждения на съдиите и служителите. Извършва плащанията във връзка с разходите на съда, възнагражденията и командировъчните на съдиите и служителите, съдебните заседатели, служебните защитници и вещи лица. Изготвя удостоверения и служебни бележки за текущата годи по изплатените възнагрждения на съдебните заседатели, вещите лица и служебните защитници. Извършва справка по разплащателните ведомости за заплати и при необходимост издава удостоверения и служебни бележки.

Съдебен архивар - І етаж, ст. 1, /зад входа на банката/ тел. 078/55-04-49
РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ – 8:30 ч. – 17:00 ч.

Приема от служба "Деловодство" свършените през миналата година дела и приключените деловодни книги и от административния секретар папките с документи по чл. 10, ал. 1, т. Води архивна книга. Вписва необходимата информация (архивни номера и дати) в автоматизираната деловодна програма. Премества и поддържа архивираните дела в архивното помещение, отговаря за съхраняването на предадените дела, книги и документи. Извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи.

Фирмено отделение деловодство - ІІІ етаж, ст. 2, тел. 078/55-04-58;
РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ – 9:00 ч. – 17:00 ч

Приема, датира и подготвя за доклад молби, заявления, преписки за регистрация на търговци и ЮЛ и подлежащите на вписване обстоятелства, свързани с тях. Образува фирмени дела и ги докладва ежедневно на съответния съдия. Вписва - ръчно или на компютър, информация относно регистрацията на търговци и ЮЛ и променени обстоятелства в автоматизираната деловодна програма и в съответните търговски регистри, регистри за ЮЛ, указатели, наръчници, книги. Изпълнява указанията на съдията-докладчик във връзка с обработването на документите и делата.

Регистратура - ІІІ етаж, ст.7, тел. 078/55-04-61; e-mail:

РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ – 9:00 ч. – 17:00 ч.

Приема всички книжа, които постъпват в съда, предава ги на съответните служби или съдии. Получава кореспонденцията и я разпределя, изпраща изходящите книжа. Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция. Изготвя преписи от документи и решения, определения, присъди. Води съответните деловодни книги (входящ и изходящ дневник, разносна книга, книги за входящи и изходящи призовки, книга за веществени доказателства, книга за присъди) и дава справки по тях. Предава в деловодството получените книжа, отнасящи се до висящи дела. Изготвя изпълнителните листове по наложени глоби. Подготвя и изпраща обявления за обнародване в ДВ. Изготвя и изпраща бюлетини за съдимост, заверени преписи от присъдите и определенията, карти за обвиняеми лица до съответните инстанции. Издава удостоверения за свършени дела. Приема веществени доказателства по делата и води опис на съдържанието им.

Общо деловодство - ІІІ етаж, ст. 7, тел. 078/55-04-61; e-mail: livanova@kos-bg.eu
РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ – 9.00 ч. – 17.00 ч.

Образува и докладва на съответния съдия първоинстанционни и второинстанционни граждански и наказателни дела, търговски дела, частно-граждански и административни дела. Подрежда книжата по образуваните дела в папки съгласно Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища. Изпраща всички книжа, изготвени в изпълнение на разпорежданията на съдията-докладчик от закрити и разпоредителни съдебни заседания. Извършва вписвания в съответните деловодни книги и поддържа календар за насрочените дела. Вписва - на компютър и ръчно, необходимите данни в автоматизираната деловодна програма и в съответните указатели, наръчници, книги, регистри. Изготвя и изпраща уведомления за решения, определения, присъди по делата, преписи от документи и решения, определения, присъди. Издава съдебни удостоверения, копия и извлечения от приложените към делата книжа въз основа на писмена молба. Изпраща дела до съответните по-висши инстанции или за послужване пред други съдилища.

Завеждащ адм, служба -  Води специалните регистри и секретното деловодство.


Човешки ресурси - ІІІ етаж, ст. 5, тел. 078/55-04-68; e-mail:  lmanova@kos-bg.eu

Води списък на личния състав на съда. За всеки служител в съда образува служебно дело, в което подрежда книжата във връзка с назначаването, промените в трудово правотношение, командировките, отпуските, дисциплинарните наказания и др.
Води книга за съдебните заседатели и по нареждане на председателя на съда ги свиква на сесия.

Съдебни секретари - етаж V, ст.8 и 9, етаж III, ст.3, тел. 078-55-04-60; e-mail: lnikolova@kos-bg.eu

РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ: от 08.30 до 17.00 ч.

Системен администратор - етаж III, ст.1, тел. 078/ 55-04-63, e-mail: admin@kos-bg.eu

Съдебен статистик - ІІІ етаж, ст. 7, тел. 078/55-04-61; e-mail: statistika@kos-bg.eu

Контролира точното отразяване на статистическата информация в деловодните книги и регистри. Изготвя всички статистически форми, изисквани от съдилищата.
Изготвя отчетите за дейността на съда по съответните видове дела в края на всяко шестмесечие и в края на годината и ги изпраща на МП в определения за това срок.Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР