Бързи 
Връзки
Ok
ПРЕСЦЕНТЪР
Новини
Съобщения по дела
Контакти с пресслужба
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Обяви
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
Съобщения по дела
 Окръжен съд - гр. Кюстендил    Контакти и банкова информация  
 Контактна информация

гр.Кюстендил,
ул."Гороцветна" № 31

ПК 2500

Председател: тел.:   078 55 04 55

Наказателно и гражданско деловодство: 078 55 04 61

факс: 078 55 04 68

факс деловодство: 078 55 04 61

e-mail:   kos@kos-bg.eu

Забележка: Телефоните на всички служби в съда се намират в меню "Служби/съдебна администрация".

   

 

 

БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ

 "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД, клон Кюстендил

BIC код: CECBBGSF

такси, удостоверения – IBAN – BG55 CECB 9790 3146 9829 00 
гаранции, вещи лица –  IBAN –  BG46 CECB 9790 3346 9829 00 

 Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР