Бързи 
Връзки
Ok
ПРЕСЦЕНТЪР
Новини
Съобщения по дела
Контакти с пресслужба
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Обяви
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
Съобщения по дела
 ПРЕСЦЕНТЪР    Новини  
 НОВИНИ

16.07.2019 г. - Красимир Бамбов бе отличен от Съдийската колегия на ВСС с „личен почетен знак: първа степен – златен“.

Красимир Ламбрев Бамбов – съдия в Окръжен съд – Кюстендил бе отличен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с най- високото отличие в съдебната власт „личен почетен знак: първа степен – златен“.
Решението на ВСС е по предложение на Мирослав Начев – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Кюстендил. В него той посочва, че целият трудов стаж на съдия Красимир Бамбов е преминал в съдебната система, като съдебен изпълнител, съдия и заместник-председател на Районен съд – Дупница. След 01.07.1992 г. е съдия в Окръжен съд – Кюстендил. Заемал е длъжността „административен ръководител – председател“ и има принос за функционирането на съда като независима институция, осъществяваща качествено правосъдие. Сочи се безукорното му изпълнение на служебните задължения и изградения авторитет сред магистратите и съдебните служители.
Съдийската колегия на ВСС освободи Красимир Бамбов от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Кюстендил, считано от 27.04.2019 г.
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет тържествено връчи отличията на общо 11 съдии, поощрени по реда на чл. 303, ал. 2 от Закона за съдебната власт, в периода 20.11.2018 г. до 02.07.2019 г. Те са поощрени за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
Най-високото отличие в съдебната власт „личен почетен знак: първа степен – златен“ получиха 8 съдии. С „личен почетен знак: втора степен – сребърен“ са наградени двама магистрати, и двама със „служебна благодарност и грамота“.


04.07.2019 г. - Конкурси за съдии в Окръжен съд- Кюстендил

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви конкурси за повишаване и заемане на длъжност „съдия“ в Окръжен съд- Кюстендил: по една щатна бройка в наказателно и търговско отделения.
Кандидатите подават заявление за участие в конкурса в 14 –дневен срок от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ лично или чрез писмено упълномощен представител на основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
При провеждане на конкурса комисията взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от по- горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към ВСС, данните от кадровото им дело, и преценява разгледаните и приключени дела и преписки, въз основа на които прави обща оценка за притежаваните от кандидатите професионални качества.
При кандидатите – прокурор или следовател, желаещи да преминат на длъжност „съдия“, конкурсната комисия проверява познанията за заемане на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт чрез полагане на писмен изпит по ред, определен в Наредбата. Датата, часът и мястото за провеждането му се определя от конкурсната комисия и се публикува на интернет сайта на ВСС.
Решението се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува в един централен всекидневник и на интернет сайта на ВСС.


01.07.2019 г. - Съдии и прокурори участваха  в регионално обучение

 Регионално обучение „Съществени нарушения на процесуалните правила в НПК“ се проведе в Кюстендил. То бе организирано по Проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, Дейност 2- „изпълнение на Програмата за регионални обучение на съдилищата и прокуратурите“.

В Регионалното обучение участваха съдии от Окръжен съд- Кюстендил и районните съдилища в Кюстендил и Дупница, както и прокурори от Окръжна прокуратура и районните прокуратури в Кюстендил и Дупница. Сред темите, представени от лектора Владимир Астарджиев- съдия в САС, бяха: Съществени процесуални нарушения в досъдебното производство, в съдебното производство и при провеждане на разпоредителното заседание; Въззивно производство и съществени процесуални нарушения.
Обучението се проведе в заседателната зала на Районна прокуратура- Кюстендил, като след края му, всеки от участниците получи Сертификат от съдия Астарджиев.


01.07.2019 г. -  Нов младши съдия започна работа в Окръжен съд - Кюстендил

Калин Василев встъпи в длъжност- „младши съдия” в Окръжен съд- Кюстендил. Той е завършил специалността „Право“  в ЮЗУ „Н. Рилски“- Благоевград и има над 7 години юридически стаж.
Калин Василев е назначен за „младши съдия”, по решение на Съдийската колегия на ВСС от 25 юни 2019 година, след спечелен конкурс и успешно приключил 9- месечен курс за обучение в Националния институт на правосъдието.
………………………………………………………………………………

01.07.2019 г. - Пресцентър заработи в Окръжен съд - Кюстендил

Владимир Владимиров зае длъжността „Връзки с обществеността“ в Окръжен съд- Кюстендил, след спечелен конкурс. Той ще отговаря и за медийната политика на Районен съд-Кюстендил и Районен съд - Дупница.
Владимир Владимиров е журналист с над 18 години стаж в Дарик радио АД и Дарик Нюз ЕООД.
Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР