Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Съобщения
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
 
 685436 
 Начална страница  
 През 2008 г. КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД чества 130 години от създаването си

ПОВЕЧЕ ЗА ЮБИЛЕЯ ...

Окръжният съд в Кюстендил е създаден през март 1878 г., непосредствено след приключване на Руско-турската освободителна война, с район на действие Кюстендилска, Дупнишка, Радомирска и Босилеградска околия.

До 1928 г. Кюстендилският съд се помещава на различни места. През 1928 г. започва преустройството на сградата на Педагогическото училище за съдебна палата, открита тържествено на 28 юни 1931 г. – тя е първата съдебна палата в България.

Новата сграда на съда е открита на 2 декемри 1980 г. в нея се помещават Районният, Окръжният съд и Окръжната прокуратура.

Наред с доказаните традиции и днес Кюстендилският окръжен съд работи за овладяване на европейските правни норми и за достигане на европейско равнище при правораздаването си.

Информацията в тази уеб-страница се обновявана непрекъснато, което е част от желанието ни да бъдем полезни и максимално прозрачни в работата си. Така се надяваме да повишим доверието на обществото в съдебната система като цяло и в частност в  работата на Кюстендилски окръжен съд. 
НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ:

СЪОБЩЕНИЕ 

От 15.07.2015 г. подаването на заявленията за удостоверения за актуално състояние и удостоверения за несъстоятелност, както и получаването на готовите документи, ще се извършва на гише "Регистратура", намиращо се при централния вход на партерния етаж на съдебната палата. Бланки за заявленията можете да получите от гише "Регистратура" или да си ги изтеглите от тук>>

СЪОБЩЕНИЕ 

От 05.01.2015 г. Окръжен съд-Кюстендил е с нови банкови сметки. виж повече>>

ВАЖНО! От 01.01.2018 г. влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ 

 Във връзка с измененията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ бр.74/20.09.2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) и преминаването на регистрацията на ЮЛНЦ от съдилищата към Агенция по вписванията, както и писмо от Изпълнителния директор на Агенция по вписванията с изх. № 92-00-2/14.12.2017 г., реда за обслужване на юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Окръжен съд – Кюстендил се променя съгласно Заповед № РД-13-758/29.12.2017 г. на Председателя на съда.

 СЪОБЩЕНИЕ от 20.12.2017 г.

На 18.12.2017 г. бе проведено общо събрание на съдиите от Окръжен съд - Кюстендил, на което положиха клетва новоизбраните  съдебните заседатели при Окръжен съд - Кюстендил, мандат 2017-2021 г.  След полагането на клетвата бе проведено начално обучение, финансирано от НИП, с лектор съдия  Пенка Братанова - зам. адм. ръководител на Окръжен съд - Кюстендил.

 

вижте повече>>

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 21.11.2017 г. 

 

Във връзка с коментари на Кмета на Община Кюстендил в централни медии по повод на  т.д. № 58/2012г. по описа на КнОС, Кюстендилския окръжен съд намира за необходимо да уточни следното:
 Т.д.№ 58/2012г. е образувано по искова молба на „Люко – Ко“ ООД гр.София и „Стройпроект“ ООД гр.Силистра като съдружници  в „Консорциум за инженерингови проекти и строителство“ срещу Община Кюстендил за заплащане на  суми, претендирани като обезщетение за допълнително извършени СМР, осъществени извън предмета на договора, сключен между страните на 29.12.2009г. на подобект „Възстановяване на общински път с.Сажденик“.
 Искът е уважен от КнОС с решение от 07.07.2015г. частично, като прието, че присъдената  сума се дължи не на договорно основание, а на основание на института на неоснователното обогатяване.
 С решение на САС от 21.07.2017г. по т.д.№ 133/2016г. е прието, че допълнителните СМР не са били  предвидени в момента на сключване на договора, но без тях е било невъзможно приемането в експлоатация на обекта. Решението е КнОС е отменено частично по отношение на  размера на присъденото обезщетение.
   С определение на ВКС от  по т.д. № 1248/17г., I ТО решението на САС не е  допуснато до касационно обжалване. Коментирана е  клаузата на чл.3.2 от договора и е подчертано, че тя е неотносима при  осъществяване на работи,  които не са възложени по реда на ЗОП, каквито са процесните.
 Институтът на неоснователното обогатяване е регламентиран в чл.55-59 ЗЗД и е приложим за всички гражданскоправни субекти в Република България. 
 вижте повече>>

 СЪОБЩЕНИЕ от 30.09.2016 г. 

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Във връзка с приетите изменения на Закона за съдебната власт с ДВ, бр.62/2016 г., в сила от 09.08.2016 г. вижте повече>>

 СЪОБЩЕНИЕ от 07.03.2017 г. 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

На 13.03.2017 г. ще се проведе традиционния "Ден на отворените врати" в Окръжен съд - Кюстендил. Каним граждани, журналисти и ученици да посетят сградата на съда на адрес гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" 31, за да се запознаят с организацията на работа на съдиите и съдебните служители, със съдебните процедури, с работата и функциите на съдебните служби. През този ден ще бъде осигурен свободен достъп до деловодството на съда, Фирмено отделение, регистратура, архив, както и съдебни зали 3 и 4, намиращи се на 2-ри етаж в съдебната палата. По желание може да се присъства на провежданите съдебни процеси в присъствието на представители на Окръжна прокуратура, адвокати и съдебни заседатели. От 14.30 ч. ще се проведе симулативен съдебен процес с участието на ученици от ЕГ "Д-р Петър Берон", ПМГ "Проф. Емануил Иванов" и ПГИМ "Йордан Захариев", град Кюстендил. Очакваме Ви!

 СЪОБЩЕНИЕ от 06.07.2016 г. 

Нов младши съдия в Окръжен съд - Кюстендил

Днес, 06.07.2016 г. г-жа Мария Антова встъпи в длъжност "мадши съдия в Окръжен съд-Кюстендил", след спечелен конкурс и успешно преминато 9-месечно обучение в Националния институт на правосъдието /НИП/. Тя ще бъде младши съдия в гражданското отделение на КОС. Пожелаваме й много успехи и кариерно развитие. 

 

 

 

 

 СЪОБЩЕНИЕ от 01.07.2016 г. 

Нов съдия в Окръжен съд - Кюстендил

Днес, 01.07.2016 г. г-н Калин Баталски встъпи в длъжност "съдия в Окръжен съд-Кюстендил", с ранг "съдия в АС". Той е повишен на поста с решение на ВСС по Протокол N3 от 21.01.2016 г., след проведен конкурс. Съдия Баталски ще се присъедини към състава на наказателното отделение на КОС. Пожелаваме му много успехи и удовлетвореност от работата.

 СЪОБЩЕНИЕ от 24.03.2016 г. 

На 23.03.2016 г. в Окръжен съд - Кюстендил се проведе  „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ"  

В Окръжен съд – Кюстендил се проведе „Ден на отворените врати”, с което бе продължена традицията от последните години. На поканата да посетят Съдебната палата и да се запознаят с работата на съда, се отзоваха граждани и журналисти. На желаещите бе разяснена организацията на работа на съдиите и съдебните служители, като на разположение на посетителите бяха предоставени информационни материали и брошури.
В инициативата се включиха и ученици от ЕГ "Д-р Петър Берон", на които бе предоставена възможност да участват в симулиран съдебен процес. Облечени в тоги, учениците с енергия и желание заеха мястото на съдии, прокурори, защитници и пр. След като прецени становищата на страните, съдебният състав приключи заседанието като постанови своята присъда.

 СЪОБЩЕНИЕ от 17.02.2016 г. 

Окръжен съд град Кюстендил публикува публична покана на Портала на обществените поръчки и в Профила на купувача на интернет страницата на съда, за събиране на оферти за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за съдиите и съдебните служители от Окръжен съд  гр.Кюстендил за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.” съгласно техническа спецификация, неразделна част от поканата.

 СЪОБЩЕНИЕ от 30.11.2015 г. 

На 27.11.2015 г. в сградата на съдебната палата в Кюстендил се проведе среща-разговор на съдии и прокурори от Кюстендилски съдебен район с членовете на ВСС - Юлия Ковачева и Камен Иванов. На срещата членовете на ВСС и магистратите дискутираха предложенията за реорганизация на съдебната карта и обсъдиха въпроси, касаещи предстоящите промени.

СЪОБЩЕНИЕ от 14.05.2015 г. 

Публикуваме за сведение вътрешните правила на ВКС за проверка на постъпващите граждански и търговски дела, по които работят съдебните помощници и председателите на отделения в Гражданска и Търговска колекия./ получени в КОС с писмо изх. 192/07.05.2015 г./ виж повече >>

 

СЪОБЩЕНИЕ от 01.10.2015 г.

От 01.10.2015 г. всички разпределени дела в Окръжен съд-Кюстендил със софтуера за случайно разпределение на дела, са достъпни  на сървъра на ВСС на адрес: http://www.vss.justice.bg/page/view/3170
 
НОВИНА

 

Централният сайт за публикуване на съдебните актове в интернет е достъпен на адрес: http://legalacts.justice.bg. В него може да направите справка за публикуваните съдебни актове.


НОВИНА

 

Окръжен съд - Кюстендил стартира нова услуга: Изпращане на съобщения и призовки, чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК. Повече информация може да намерите във "Вътрешни правила" /в лявата част на менюто/.

Национален институт на правосъдието

 

 Прокуратура 
Прокуратура
Съдебно изпълнение 
Служба "Съдебно изпълнение"
Обявления за публична продан на съдебните изпълнители 
Обявления за продан на съдебните изпълнители съгласно изискванията на чл.487, ал.2 от ГПК
Адвокатска колегия 
Адвокати
Кюстендилски съдебен район
Нотариуси 
Списък с нотариуси от lex.bg
Как да получим правна помощ? 
Кратка информация за реда и условията за получаване на правна помощ в България
Пътеводител 
За граждани
Пътеводител в съдебните процедури.
Анкета 
Допитване до граждани и адвокати
Връзки 

Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
Указания за потребителите 
Указания за потребителите, относно начина за достъп до публикуваните съдебни актове
Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР