Бързи 
Връзки
Ok
ПРЕСЦЕНТЪР
Новини
Съобщения по дела
Контакти с пресслужба
Начало
Окръжен съд - гр. Кюстендил
Отчетни доклади
Контакти и банкова информация
Структура
Съдии
Служби/Съдебна администрация
Съдебни зали
Съдебен район
График на съдебните заседания
Постановени съдебни актове
Влезли в законна сила актове
Решения на КОС по дела с особен обществен интерес
Съобщения на КОС по дела с особен обществен интерес
Правила за етично поведение
Проекти
Съд-модел
Предложения и оплаквания
Обяви за свободни работни места
Вещи лица
Съдебни заседатели
Бланки и формуляри
За стажант-юристите
Профил на купувача
Районен съд - гр.Кюстендил
Районен съд - гр.Дупница
Често задавани въпроси
Обяви
Декларации на магистратите по ЗПИЛЗВДД
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ
Вътрешни правила
Закон за държавните такси, Тарифа 1 и освобождаване от ДТ
Договор с обслужваща банка
Ден на отворените врати
гр. Кюстендил
Съобщения по дела
 
 960830 
 Начална страница  
 За съда:

Окръжният съд в Кюстендил е създаден през март 1878 г., непосредствено след приключване на Руско-турската освободителна война, с район на действие Кюстендилска, Дупнишка, Радомирска и Босилеградска околия.

До 1928 г. Кюстендилският съд се помещава на различни места. През 1928 г. започва преустройството на сградата на Педагогическото училище за съдебна палата, открита тържествено на 28 юни 1931 г. – тя е първата съдебна палата в България.

Новата сграда на съда е открита на 2 декемри 1980 г. в нея се помещават Районният, Окръжният съд и Окръжната прокуратура.  Към настоящият момент в сградата са поместени Окръжен и Районен съд - Кюстендил, след като през 2017 година Районна и Окръжна прокуратура - Кюстендил се преместиха в нова сграда /над Банка ДСК на ул. "Гороцветна" срещу съдебната палата/.

Наред с доказаните традиции и днес Кюстендилският окръжен съд работи за овладяване на европейските правни норми и за достигане на европейско равнище при правораздаването си.

Информацията в тази уеб-страница се обновявана непрекъснато, което е част от желанието ни да бъдем полезни и максимално прозрачни в работата си. Така се надяваме да повишим доверието на обществото в съдебната система като цяло и в частност в  работата на Кюстендилски окръжен съд. 
НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ:

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че от 01.12.2019 г. Окръжен съд-Кюстендил има нов сайт, който е достъпен на адрес:

https://kyustendil-os.justice.bg/

 


ПОЛЕЗНО

Подаването на заявленията за удостоверения за актуално състояние и удостоверения за несъстоятелност, както и получаването на готовите документи, ще се извършва на гише "Регистратура", намиращо се при централния вход на партерния етаж на съдебната палата. Бланки за заявленията можете да получите от гише "Регистратура" или да си ги изтеглите от тук>>

Банкови сметки на Окръжен съд-Кюстендил  виж повече>>

ВАЖНО!

От 01.01.2018 г. влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ

Във връзка с измененията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ бр.74/20.09.2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) и преминаването на регистрацията на ЮЛНЦ от съдилищата към Агенция по вписванията, както и писмо от Изпълнителния директор на Агенция по вписванията с изх. № 92-00-2/14.12.2017 г., реда за обслужване на юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Окръжен съд – Кюстендил се променя съгласно Заповед № РД-13-758/29.12.2017 г.на Председателя на съда.

ВАЖНО! СЪОБЩЕНИЕ ДО ВЕЩИТЕ ЛИЦА, ВПИСАНИ В СПИСЪКА НА ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ 

Във връзка с измененията в Наредба № 2/29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, изменена и допълнена в ДВ бр. 82/05.10.2018 г. Ви уведомяваме, че следва да представите в срок до 30.09.2019 г. ново заявление в което да посочите в кой подклас да бъдете вписани в зависимост от притежаваните сертификати. /виж Наредбата клас – 10 – „Оценителни експертизи“/ и въведената промяна в клас 5.8 – „Съдебнооценителска-автотехническа експертиза“; в клас 2 „Съдебномедицински експертизи“ и клас 7.4. „Съдебна химико-токсилогична /токсикохимична/ експертиза./

На основание чл. 7 ал.2 т.6 от Наредба № 2/29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, изменена и допълнена в ДВ бр. 82/05.10.2018 г. за притежаваните диплома, свидетелство, удостоверение, сертификат, лиценз или друг документ, трябва да бъде издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява наличието на съответната квалификация или правоспособност.

ТЪРЖЕСТВО В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

На 13.06.2019 г. в Окръжен съд - Кюстендил се състоя мило тържество по случай пенсионирането на господин Красимир Бамбов, дългогодишен съдия и председател на съда. С думи на благодарност и уважение за колегиалното отношение и проявения професионализъм, за всеотдайната му дейност за издигане престижа на съда и изграждането на Окръжен съд- Кюстендил като ефективна правораздавателна институция към него се обърна настоящият председател съдия Мирослав Начев. От името на целия колектив му пожела дълголетие и здраве, спокойствие и осъществяване на всички отложени мечти в живота.

 

СЪОБЩЕНИЕ от 29.05.2019 Г.

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА" - 1 щ.бр.

ПУБЛИКУВАН Е ПРОТОКОЛЪТ С КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ  тук>> 

СЪОБЩЕНИЕ от 03.05.2019 Г.

ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА" - 1 щ.бр.

ПУБЛИКУВАН Е СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП  тук>> 

СЪОБЩЕНИЕ от 02.04.2019 Г.

ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА" - 1 щ.бр.

Повече информация можете да намерите в "Обяви за свободни работни места" в лявата част на менюто или от тук>> 

СЪОБЩЕНИЕ от 01.04.2019 Г.

ВСС ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол №7/28.03.2019 г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема "Откровено за съдебната власт" и одобри регламент за провеждането му.

Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел "Пресцентър" - подраздел "Дни на отворените врати" или тук>>

СЪОБЩЕНИЕ от 11.03.2019 Г.

ЗАПОВЕД ЗА СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГА С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С ОБЕКТ: част от имот състоящ се от 1 кв.м. за самопродаваща машина за горещи напитки виж тук>>

СЪОБЩЕНИЕ от 29.01.2019Г.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С ОБЕКТ: част от имот състоящ се от 1 кв.м. за самопродаваща машина за горещи напитки виж тук>>

СЪОБЩЕНИЕ

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

На 15.03.2019 г. /петък/ ще се проведе традиционния "Ден на отворените врати" в Окръжен съд - Кюстендил.

В рамките на мероприятието са предвидени редица инициативи, насочени основно към младите хора, като събитието е отворено и за всички граждани, проявяващи интерес към работата на съдебната власт в гр. Кюстендил, както и към представители на медиите.

От 14.00 ч. в Зала 4 на Окръжен съд - Кюстендил ще се проведе симулативен процес с участието на ученици.

От 10.00 ч. до 16.00 ч., на същия ден, всички желаещи ще могат да посетят сградата на съда намираща се на ул. "Гороцветна" 31, гр. Кюстендил, където ще имат възможност да се запознаят с организацията на работа и функциите на съдебните служби, както и с услугите, които предоставя съда на гражданите.

Освен до всички служби на съда, на посетителите ще бъде предоставен и достъп до съдебните зали 3 и 4, както и информационни материали.

Провеждането на "Ден на отворените врати" в Окръжен съд - Кюстендил е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система.

CЪОБЩЕНИЕ от 20.02.2019 г. по чнд 99/2019 г. за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" на обвиняемия А.А.Д. - обвинен за убийството на 35-годишния Валери Дъбов и опит за убийство на други двама души

С определение на ОС - Кюстендил от 20.02.2019 г. по чнд 99/2019 г. по отношение на А.А.Д. - обвиняем по досъдебно производство №19/2019 г. по описа на ОП-гр. Кюстендил и досъдебно производство №136/2019 г. по описа на РУ на МВР - Кюстендил, бе взета мярка "задържане под стража". Определението може да се обжалва и протестира в 3-дневен срок от днес, пред Апелативен съд - София. В случай на обжалване или протест делото се насрочва за 28.02.2019 г. от 10.00 ч. в Апелативен съд - София.

Cъдия  Калин Баталски встъпи в длъжност като Председател на Окръжен съд - Перник

На официална церемония на 22.10.2018 г. Калин Баталски - съдия в Окръжен съд - Кюстендил встъпи в длъжност Председател на Окръжен съд - Перник. От името на всички магистрати и съдебни служители му желаем много здраве, спорна и ползотворна работа и много професионални успехи.

Нов младши съдия  встъпи в длъжност в Окръжен съд - Кюстендил

Симона Навущанова встъпи в длъжност "младши съдия" в Окръжен съд - Кюстендил. Младши съдия Навущанова е назначена на длъжността с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 26 юни 2018 г., след проведен конкурс и успешно приключване на задължителен деветмесечен курс за обучение на младши съдии в Националния институт на правосъдието.
Младши съдия Навущанова е завършила Английска езикова гимназия, след което специалност "Право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Положила е успешно и изпит по чл.8 от Закона за адвокатурата и е била действащ адвокат.
Активен участник е в програма за обмен на магистрати от цяла Европа "АЯКОС" на Националния институт за правосъдие. По програмата, през месец ноември, тази година, ще се обучава във Финландия.

 СЪОБЩЕНИЕ от 19.03.2018 г.

 ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ СЕ ПРОВЕДЕ В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

На 16.03.2018 г.  се проведе традиционния "Ден на отворените врати" в Окръжен съд - Кюстендил. Повече информация за събитието можете да намерите в "Ден на отворените врати", в лявата част на менюто или от тук: вижте повече>>

СЪОБЩЕНИЕ от 01.10.2015 г.

От 01.10.2015 г. всички разпределени дела в Окръжен съд-Кюстендил със софтуера за случайно разпределение на дела, са достъпни  на сървъра на ВСС на адрес:http://www.vss.justice.bg/page/view/3170

НОВИНА

Централният сайт за публикуване на съдебните актове в интернет е достъпен на адрес:http://legalacts.justice.bg В него може да направите справка за публикуваните съдебни актове.

НОВИНА

Окръжен съд - Кюстендил стартира нова услуга: Изпращане на съобщения и призовки, чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК. Повече информация може да намерите във "Вътрешни правила" /в лявата част на менюто/.Прокуратура 
Прокуратура
Съдебно изпълнение 
Служба "Съдебно изпълнение"
Обявления за публична продан на съдебните изпълнители 
Обявления за продан на съдебните изпълнители съгласно изискванията на чл.487, ал.2 от ГПК
Адвокатска колегия 
Адвокати
Кюстендилски съдебен район
Нотариуси 
Списък с нотариуси от lex.bg
Как да получим правна помощ? 
Кратка информация за реда и условията за получаване на правна помощ в България
Пътеводител 
За граждани
Пътеводител в съдебните процедури.
Анкета 
Допитване до граждани и адвокати
Връзки 

Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
Указания за потребителите 
Указания за потребителите, относно начина за достъп до публикуваните съдебни актове
Кюстендил 2500, ул."Гороцветна" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР